Chứng chỉ UD CNTT NÂNG CAO

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

  1. Mô đun kỹ năng 07 (mã UI07): Xử lý văn bản nâng cao.
  2. Mô đun kỹ năng 08 (mã UI08): Sử dụng bảng tính nâng cao.
  3. Mô đun kỹ năng 0o (mã UI09): Sử dụng trình chiếu nâng cao.

Xem chi tiết tại đây