THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu các lớp đang học tại Trung tâm

 
STT Tên lớp Phòng học Buổi học      
1 ÔN TOEIC CTUT 15 C.505 Tối 2,3,6      
2 ÔN TOEIC CTUT 16 C.506 Tối 2,4,6      
3 ÔN TOEIC CTUT 17 C.503 Tối 2,4,6      
4 ÔN TOEIC CTUT 18 C502 Tối 2,4,6      
5 ÔN TOEIC CTUT 19 C505 Tối 3,5,7      
6 ÔN TOEIC CTUT 20 C506 Tối 3,5,7      
3 25 UDCNTTCB 1 PM1 Tối 2,4,6      
4 25 UDCNTTCB 2 PM2 Tối 2,4,6      
5 25 UDCNTTCB 3 PM3 Tối 2,4,6      
6 25 UDCNTTCB 4 PM4 Tối 2,4,6      
6 25 UDCNTTCB 5 PM5 Tối 2,4,6      
6 25 UDCNTTCB 6 PM6 Tối 2,4,6      
6 25 UDCNTTCB 7 PM7 Tối 2,4,6