Chứng chỉ UDCNTT cơ bản

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

  1. Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản.
  2. Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.
  3. Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.
  4. Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.
  5. Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.
  6. Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Xem chi tiết tại đây

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Xem chi tiết tại đây