VĂN BẢN

Văn bản Bộ:

  • Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (xem tại đây)
  • Quy định tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (xem tại đây)
  • Danh sách các đơn vị được tổ chức sát hạch CC UDCNTT (Xem tại đây)

Văn bản của Trường:

  • Quy định chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng CNTT (xem tại đây)
  • Quyết định về tổ chức kiểm tra và cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh CTUT (Xem tại đây)

Văn bản Trung tâm:

Biểu mẫu

  • Phiếu đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ ƯDCNTT (tải tại đây)
  • Phiếu đăng ký dự kiểm tra cấp chứng nhận năng lực Tiếng Anh CTUT (tải tại đây)