Giấy báo dự kiểm tra CC UDCNTT CB K24

Đã có giấy báo dự kiểm tra Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 24 (ngày thi 31/01/2021). Mời thí sinh đến Văn phòng Trung tâm nhận.

Kính chào.

You may also like...