Bỏ quy định cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C từ ngày 15/01/2020

          Ngày 26/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT liên quan đến việc kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.

          Xem chi tiết

You may also like...