Danh sách các Trường được đào tạo và sát hạch cấp Chứng chỉ năm 2022

Danh sách các Cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ theo quy định năm 2022. Liên kết chi tiết: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=3137

You may also like...